Su tvarumu susijusios informacijos atskleidimas

Šią informaciją atskleidžia UAB „Sound asset management” (valdymo įmonė), laikydamasi 2019 m. lapkričio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2019/2088 dėl su tvarumu susijusios informacijos atskleidimo finansinių paslaugų sektoriuje (SFDR) reikalavimų.

  1. TVARUMO RIZIKOS INTEGRAVIMAS Į INVESTICINIŲ SPRENDIMŲ PRIĖMIMO PROCESĄ (SFDR 3 STRAIPSNIS)

Tvarumo rizika reiškia aplinkos, socialinį ar valdymo įvykį ar sąlygą, kuris, jei įvyktų, galėtų padaryti faktinį ar galimą reikšmingą neigiamą poveikį valdymo įmonės valdomų kolektyvinio investavimo subjektų (KIS) investicijų vertei.

Tvarumo veiksniai, pavyzdžiui, aplinkos aspektai, socialiniai ir personalo klausimai, pagarba žmogaus teisėms, kovos su korupcija ir kyšininkavimu klausimai, gali turėti teigiamą arba neigiamą poveikį KIS investicijų finansiniams rezultatams. Nors tvarumo veiksniai gali suteikti galimybių, integracijos tikslais tvarumo rizika apibrėžiama kaip neigiamas šių veiksnių materializavimasis. Ši rizika gali būti svarbi tiek kaip atskira rizikos kategorija, tiek kaip kitos rizikos, įskaitant rinkos, kredito, likvidumo ir kitą riziką, sudedamoji dalis. Tvarumo rizika labai priklauso nuo KIS investavimo strategijos ir tikslinių investicijų veiklos.

Tvarumo veiksniai apima įvykius ar sąlygas, kurie gali būti „išoriniai” (pvz., klimato kaita ar kitų procesų pereinamasis  laikotarpis) arba būti tiesiogiai susiję su finansiniu poveikiu –  „vidiniai”, kurį sukelia valdymo įmonė, jos darbuotojai, portfeliui priklausančios įmonės ar bet kurie kiti susiję suinteresuotieji subjektai.

Tvarumo rizikos apima:

Aplinkosaugos rizika

·      Oro reiškiniai: fizinės žalos įmonės turtui rizika, kylanti dėl oro sąlygų, tokių kaip miškų gaisrai, audros ar potvyniai. Dėl tokio natūralaus reiškinio gali būti sutrikdytas verslas ir patiriama nuostolių, taip pat sumažėti finansinių priemonių, susijusių su paveikta įmone, vertė.

·      Ilgalaikiai klimato pokyčiai: fizinės žalos įmonės turtui rizika, kylanti dėl ilgalaikių klimato pokyčių, tokių kaip didėjanti vidutinė temperatūra ir kylantis jūros lygis. Dėl to gali sumažėti gyvenamosios ir komercinės paskirties nekilnojamojo turto, esančio pažeidžiamose vietovėse, vertinimas. Gali prireikti perkelti biurus, sandėlius, gamyklas ir kt., kad būtų išvengta tolesnių sutrikimų, o draudimo įmokos gali būti neigiamai paveiktos šių reiškinių.

·      Reguliavimo ir (arba) politikos pokyčiai: politikos pokyčių, dėl kurių padidėja verslo sąnaudos, rizika. Aplinkos apsaugos teisės aktai galėtų pareikalauti griežtesnių veiklos standartų, kuriuos įgyvendinti būtų brangu, arba galėtų būti priimti nauji mokesčių įstatymo pakeitimai, kurie sumažintų pelningumą;

·      Vartotojų elgsena: vartotojų elgsenos pokyčių rizika atsiradus perversminėms technologijoms ir kainų atžvilgiu konkurencingiems ekologiškesniems sprendimams, kurie keistų visuomenės prioritetus;

·      Žala reputacijai: žalos reputacijai rizika įvykus įvykiui, kuris daro neigiamą poveikį aplinkai (pvz., vandens tarša). Dėl tokio ar panašaus įvykio gali būti skiriamos baudos, kurios dar labiau sumažina įmonės turtą.

Socialinė rizika

 

 

·      Įvairovės trūkumas: rizika, kad vadovybei ir valdyboms trūks įvairovės ir įtraukties atstovavimo, o tai lemia siaurą įmonės strategiją ir prastesnius ilgalaikius veiklos rezultatus.

·      Įsitraukimo stoka: rizika, kad nepavyks įtraukti ir išlaikyti geriausių žmonių, taip sumažinant pagrindinį konkurencinio pranašumo šaltinį.

·      Vartotojų pirmenybė socialiniams klausimams: rizika, kad pasikeis vartotojų prioritetai dėl padidėjusio informuotumo apie socialinius klausimus, tokius kaip darbo praktika, poveikis aplinkai ir bendruomenės santykiai.

·      Žala reputacijai ir baudos: žalos reputacijai rizika po įvykio, kuris neigiamai veikia klientus ir dėl kurio taip pat gali būti skiriamos reguliavimo baudos. Šie įvykiai gali apimti tokias sritis kaip produktų sauga, klientų gerovė ir duomenų saugumas.

Valdysenos rizika

 

·     Valdybos nepriklausomumas: silpnos vadovybės struktūros ir nepakankamo valdybos nepriklausomumo rizika. Tai gali lemti neoptimalią priežiūrą, įmonės strategiją ir rizikos valdymą, kurie gali sustiprėti po kritinių incidentų arba nepalankiausių sąlygų laikotarpiais.

·     Reikalavimų laikymasis: žalos reputacijai rizika, jei nesilaikoma reguliavimo reikalavimų, mokesčių reikalavimų ar standartinės apskaitos praktikos, be visų susijusių finansinių nuobaudų.

·     Atlygis: rizika, kad silpnos atlyginimų struktūros gali prisidėti prie netinkamo rizikos lygio prisiėmimo.

·     Ataskaitų teikimas ir skaidrumas: prasto ataskaitų teikimo ir skaidrumo arba žemos verslo etikos ir elgesio, kurie galėtų užmaskuoti pirmiau minėtos rizikos rodiklius, rizika.

·      

 

Priimdama investicinius sprendimus, Valdymo įmonės komanda siekia įvertinti riziką ir veiksnius, kurie gali turėti įtakos investicijų vertei ir rezultatams. Tačiau tvarumo veiksnių aktualumas, reikšmingumas ir laikotarpis gali labai skirtis, atsižvelgiant į KIS investavimo strategiją. Atitinkamai valdymo įmonės komanda įvertina tvarumo veiksnius, susijusius su konkrečia analizuojama investicija, ir su jais susijusią tvarumo riziką, taip pat kitas rizikas ir veiksnius, kurie gali turėti realų ar galimą neigiamą poveikį KIS investicijų vertei.

Kiekvieno KIS tvarumo rizika nustatoma, valdoma ir stebima laikantis šiame atskleidime išdėstytų reikalavimų, investavimo politikos ir procedūrų, taip pat kitų procedūrų, kurios laikomos būtinomis.

Remiantis KIS investavimo strategija ir jo klasifikavimu pagal SFDR, KIS investicijoms gali būti taikomos apsaugos priemonės ir patikrinimai, kaip nurodyta šiame faktų atskleidimo dokumente:

  • Eliminuojant investicijas nurodytas ribotų investicijų sąraše: KIS negali teikti finansavimo įmonėms, veikiančioms apribotuose sektoriuose, pavyzdžiui, alkoholio, tabako, azartinių lošimų, veiklos, susijusios su energijos gamyba iš iškastinio kuro, daug energijos suvartojančiomis ir (arba) daug CO2 išmetančiomis pramonės šakomis ir kt.
  • Įmonių ASV vertinimo atlikimas: KIS gali apriboti investicijas į įmones, kuriose kyla didesnė tvarumo rizika, remiantis tvarumo rizikos balais. Valdymo įmonė atlieka KIS portfelio įmonių tvarumo vertinimus ir vertina balais. Šis vertinimas apima konkrečius kriterijus iš kiekvieno tvarumo komponento (aplinkos, socialinio ir valdymo), pagal kurį vertinamos portfeliui priklausančios įmonės, siekiant įvertinti jų tvarumą. Šie kriterijai susiję su aktualiausiais kiekvienos tvarumo kategorijos aspektais (pvz., įmonės tvarumo praktika, darbo ir kita socialine praktika, valdymu ir etikos standartais).
  • Portfelio įmonės pagrindinių veiklos rodiklių (KPI) nustatymas: vadovaudamasi tvarumo vertinimo rezultatais, valdymo įmonė gali nustatyti tam tikrų portfeliui priklausančių įmonių ASV rodiklius. KPI nustatomi kiekvienu konkrečiu atveju valdymo įmonės nuožiūra, šiais rodikliais  siekiama sušvelninti ir sumažinti neigiamą poveikį tvarumui, pastebimą portfelio įmonių vertinimo metu.
  • Stebėsena: Valdymo įmonė privalo integruoti reikšmingą tvarumo riziką ir galimybes į portfelio sudarymo ir stebėjimo procesą vertinant potencialias investicijas. Valdymo įmonė kasmet  per visą investavimo laikotarpį stebi sutartų KPI rezultatus ir atitinkamus portfeliui priklausančių įmonių tvarumo profilio pokyčius.

 

 

  1. PAGRINDINĖS NEIGIAMO POVEIKIO INFORMACIJOS ATSKLEIDIMAS

SFDR 4 straipsnyje reikalaujama, kad finansų rinkos dalyviai užtikrintų skaidrumą, susijusį su investavimo sprendimų pagrindinio neigiamo poveikio tvarumo veiksniams nagrinėjimu (pagal principą „laikykis taisyklių arba pasiaiškink”, taikomą subjektams, kuriuose dirba mažiau nei 500 darbuotojų).

Valdymo įmonė remia PAI tvarkos politikos tikslus, kuriais siekiama padidinti skaidrumą investuotojams ir rinkai, susijusius su tuo, kaip finansų rinkos dalyviai integruoja nuomonės atskleidimą į savo investicinių sprendimų poveikį tvarumo veiksniams. Tačiau, atsižvelgdami į valdymo įmonės dydį ir dabartinį veiklos etapą, manome, kad būtų neproporcinga laikytis konkrečios SFDR nustatytos tvarkos.

NEATSIŽVELGIAMA Į PAGRINDINĮ NEIGIAMĄ POVEIKĮ ĮMONĖS LYGMENIU (SFDR 4 STRAIPSNIS)

Šiuo metu valdymo įmonė, priimdama investicinius sprendimus dėl tvarumo veiksnių įmonės lygmeniu, neatsižvelgia į PAI. Taip yra dėl pradinio valdymo įmonės veiklos etapo ir dėl to, kad nėra duomenų apie visus nustatytus pagrindinių investicijų neigiamo poveikio rodiklius (kaip nustatyta SFDR deleguotajame reglamente) ir dėl to, kad PAI vertinimas subjekto lygmeniu šiuo metu nėra strateginis valdymo įmonės prioritetas. Taip yra dėl valdymo įmonės valdomų strategijų tipo, taip pat dėl techninių iššūkių, susijusių su išsamiu neigiamo poveikio tvarumui patikrinimu. Valdymo įmonė valdo KIS, kuriuose produkto lygmeniu neatsižvelgiama į investavimo sprendimus, susijusius su tvarumo veiksniais. Todėl dėl PAI nevienalytiškumo valdymo įmonės subjekto lygmeniu neįmanoma parengti konsoliduotos ataskaitos, kuri būtų svarbi ir, be to, reikšminga valdomo turto atžvilgiu.

Mes remiame Tvarumo politikos pastangas veiksmingai atskleisti informaciją apie tvarumą, todėl bent kartą per metus peržiūrėsime savo PAI pareiškimą.

NEATSIŽVELGIAMA Į PAGRINDINĮ NEIGIAMĄ POVEIKĮ PRODUKTO LYGMENIU (SFDR 7 STRAIPSNIS)

Šiuo metu valdymo įmonė valdo vieną KIS. Remiantis valdymo įmonės sprendimu, šio KIS investavimo strategijoje šiuo metu neatsižvelgiama į PAI. Prie to prisideda keli veiksniai, įskaitant specifinę tvarumo riziką, susijusią su KIS investicijomis, kuri priklauso nuo finansuojamų portfeliui priklausančių įmonių veiklos pobūdžio. Be to, atsižvelgiant į tai, kad šiame KIS nėra numatyta galimybė tapti tiesiogine pagrindinio turto nuosavybe (akcininku) ar aktyviu jo valdymu, šiuo metu neįmanoma atlikti išsamaus neigiamo poveikio tvarumui patikrinimo.

Todėl valdymo įmonė šiuo metu negali atsižvelgti į investicinių sprendimų, susijusių su tvarumo veiksniais, PAI. Valdymo įmonė bent kartą per metus peržiūrės sprendimą nesvarstyti PAI šiuo KIS lygmeniu, atsižvelgdama į tokius veiksnius kaip finansuojamos portfeliui priklausančios įmonės ir galimybė rinkti informaciją, būtiną pagrindiniam neigiamo poveikio vertinimui atlikti.

Kalbant apie reikalavimą atskleisti reikšmingos žalos nebuvimą, KIS atsižvelgia į PAI rodiklius, kad įrodytų, jog tvarios investicijos nedaro didelės žalos jokiems aplinkos ar socialiniams tikslams. Tačiau, kaip pažymėta pirmiau, KIS šiuo metu neatsižvelgia į PAI priimdamas investicinius sprendimus dėl tvarumo veiksnių. Daugiau informacijos apie tai pateikiama KIS dokumentuose ir pateikiama investuotojams arba potencialiems investuotojams, atsižvelgiant į tai, kad KIS yra uždarojo tipo.

  1. TVARUMO RIZIKOS INTEGRAVIMAS Į ATLYGINIMŲ NUSTATYMO POLITIKĄ (SFDR 5 STRAIPSNIS)

Pagal SFDR 5 straipsnį atskleidžiant šią informaciją pateikiama informacija apie valdymo įmonės politiką dėl tvarumo rizikos integravimo į atlyginimų politiką.

Paaiškiname, kad kintamoji atlyginimo dalis, jei manoma, kad tai būtina ir proporcinga, gali būti peržiūrėta suėjus išmokos terminui. Kintamo atlygio dalis gali būti koreguojama remiantis bendrų veiklos rezultatų įvertinimu, rizikos, susijusios su valdymo įmonės valdomais KIS, lygiu ir visomis gavėjo padarytomis klaidomis. Tai apima, be kita ko, kiekvieno valdymo įmonės valdomo KIS būdingos tvarumo rizikos vertinimą.

Be to, šiuo metu valdymo įmonės valdomiems KIS kintamasis atlyginimas mokamas tik tada, kai pasiekiamas atitinkamas valdomo KIS pelningumo koeficientas (hurdle rate). Taip užtikrinama, kad būtų atsižvelgiama į ilgalaikius KIS rezultatus, įskaitant tinkamą atitinkamą rizikos valdymą.